Wat er werkelijk is gebeurd op 4 september.

De Nederlandse mainstream media, zoals TV en kranten, hebben berichtgeving gedaan over vrijdag 4 september. Waar een demonstratie in Den Haag zou zijn beëindigd door de burgemeester. Er is geen officiële demonstratie geweest en heeft de veiligheidsregio zelf een demonstratie georganiseerd. Hier volgt wat er echt is gebeurd.

Recht op demonstreren

U heeft het recht om te demonstreren.
Een demonstratie mag spontaan ontstaan.
Een demonstratie mag enkel worden uiteengedreven als de veiligheid in het geding is.
Tegen vreedzame mensen mag nooit geweld worden gebruikt, of dit nu een demonstrant is of iemand die aan het winkelen is. We zijn immers allemaal gewoon een Nederlands staatsburger, een etiket op plakken mag geen verschil uitmaken. Daarom zullen wij hieronder niet het woord “demonstranten” gebruiken maar het woord “mensen” om stigmatisering te voorkomen.

20 Augustus

We beginnen op 20 augustus omdat dit de voorloper is van wat er op 4 september is gebeurd.

Op 20 augustus was er een aangemelde demonstratie op de de Lange Vijverberg in Den Haag. Veel mensen hadden zich op de Lange Vijverberg verzameld. Echter waren er ook individuele mensen aanwezig op het Binnenhof en op het Plein, om daar te demonstreren tegen de “wet tijdelijke maatregelen Covid 19” ook wel bekend als de spoedwet of noodwet.

Lange Vijverberg
De gemeente heeft aan de organisator van de demonstratie aangegeven dat er dreiging was van een aantal groepen die erop uit zouden zijn om niet vreedzaam te demonstreren. Hierop heeft de organisatie besloten de demonstratie af te melden, echter heeft de gemeente de organisatie over gehaald om toch te komen. De gemeente zou goede afspraken maken met de organisatie. De locatie op de Lange Vijverberg zou hierdoor een “veilige haven” zijn. Hierop heeft de organisatie akkoord gegeven en is de demonstratie op de Lange Vijverberg alsnog door gegaan.

Plein en rondom het Binnenhof
Op het Plein en op het Binnenhof zijn mensen bij elkaar gekomen om te demonstreren. Op deze locatie was geen demonstratie aangemeld maar dan nog heeft een mens recht op een spontane demonstratie en kan een demonstratie enkel worden ontbonden als de veiligheid in het geding komt. Op het Plein en op het Binnenhof waren de mensen vreedzaam aan het demonstreren en heeft de veiligheidsregio Haaglanden besloten deze mensen hardhandig te verplaatsen naar de Lange Vijverberg. Dat mensen niet luisteren geeft geen aanleiding tot het gebruiken van geweld en zouden deze mensen gewoon netjes en humaan gearresteerd moeten worden. Mensen zijn door de politie hardhandig verwijderd van deze locaties en richting de Lange Vijverberg gedreven. Omdat de politie hardhandig optrad zijn een aantal mensen, door de emoties, demonstratief stil blijven staan of zijn tegen agenten verbaal uitgevallen. Wat een normale menselijke emotie is. Tegen deze mensen heeft de politie met excessief geweld gebruikt in plaats van deze mensen netjes en humaan te arresteren.

Menigte word naar de Lange vijverberg gedreven
De emotionele en woedende menigte is door de politie het Lange Voorhout op gedreven wat door de gemeente als “veilige haven” was toegekend. Hier stonden op dat moment enkel maar mensen die hier volgens de regels netjes en vreedzaam aan het demonstreren waren. De organisatie had de afspraak met de gemeente dat dit een “veilige haven” zou zijn, echter heeft de politie besloten om een aantal mensen van het eerdere protest op het Plein alsnog te arresteren, door de inzet van een arrestatie team in burger. Dit arrestatie team heeft iemand die rustig op een bankje zat in de rug aangevallen om deze zonder kennisgeving gewelddadig te arresteren. Omdat de aanwezige mensen niet kunnen weten dat dit politie mensen waren hebben mensen hierop gereageerd en is er een opstootje geweest tussen het arrestatie team en de mensen. De veilige haven was dus geen veilige haven en heeft de politie actief de confrontatie opgezocht. Het is immers ook een optie om iemand gewoon via de normale weg te netjes en humaan arresteren.

Omdat er nu wanordelijkheden zijn geweest word dit in het nieuws zo belicht dat de mensen die aan het demonstreren waren uit zijn geweest op wanorde, dit terwijl dit uitgelokt is door de politie zelf.

Vreedzame mensen op het Binnenhof: Verdreven met politiegeweld
Vreedzame mensen op het Plein: Verdreven met politiegeweld
Vreedzame demonstranten op de Lange Vijverberg: Aangevallen door een arrestatie eenheid in burger.

26 Augustus

Op 26 augustus is er bij de gemeente melding gemaakt voor de demonstratie van 4 september op de Lange Vijverberg en Lange Voorhout.
Dit is gedaan door dezelfde organisatie die ook de melding heeft gedaan voor 20 Augustus. De organisatie heeft dit dus ruim van te voren aangekondigd en heeft dit ook online en offline geadverteerd.

3 september – demonstratie afgelast

Op 3 september om 17.15 uur ontvangt de organisatie een brief van de veiligheidsregio dat de demonstratie zou moeten verhuizen naar het Malieveld. Daar kon geen overleg over plaatsvinden omdat de demonstratie immers de dag erna al plaats zou vinden. Tevens laat de burgemeester weten dat er al twee andere demonstraties plaats zouden vinden op het Malieveld, waarvan één haaks staat op de mening van vele mensen.

Het is onmogelijk om op één locatie drie demonstraties met drie organisaties waarvan één haaks staat op de mening van vele ordelijk te laten verlopen. De organisatie had plannen gemaakt die uitgaan van de aangevraagde locatie in verband met orde en veiligheid. Omdat alle mensen er vanuit gaan dat de demonstratie op het Lange Voorhout is zou het lastig zijn voor de organisatie om dit in goede banen te leiden. Dit betekend mensen van het Lange Voorhout doorsturen naar het Malieveld en dat er voor veiligheid gezorgd moet worden, terwijl er ook andere demonstraties aan de gang zijn. Daarbij komt ook dat een locatie die niet bekend is bij de organisatie per definitie onveilig is omdat er vooraf geen kennis kan worden genomen van eventuele gevaren zoals bouwplaatsen, puin, glas of andere gevaren. Omdat dit een onmogelijke situatie was en de veiligheidsregio voet bij stuk hield is besloten de demonstratie in zijn geheel afgelast.

4 september

Net als voorgaande 20 augustus drong de veiligheidsregio aan om toch door te gaan, nu op de Koekamp, echter heeft de organisatie duidelijk laten weten hiermee niet akkoord te gaan. Deze blijft bij het besluit de demonstratie af te gelasten. Op 4 september 09:35 is de demonstratie officieel afgelast en heeft de organisatie dit zo goed als mogelijk naar buiten toe gecommuniceerd. Ook de gemeente en aanwezige politie commandant is hiervan op de hoogte gesteld. Hierdoor is de verantwoording komen te liggen bij de veiligheidsregio.

De organisatie was aanwezig in Den Haag in de hoop de aangemelde demonstratie zoals aangemeld alsnog te kunnen faciliteren, echter heeft de veiligheidsregio hier geen gehoor aan gegeven. Om 09:35is er besloten de demonstratie af te lasten. De organisatie had zich verzameld op het terras op het Plein en heeft daar het één en ander aan versnaperingen genuttigd. Omdat de de demonstratie afgelast is kan de organisator niet op een alternatieve locatie aanwezig zijn om mensen te verzamelen en zijn dus gebleven op het Plein. Mocht de organisatie zonder overleg met politie naar het Malieveld gegaan zijn dat zou de demonstratie juridisch waarschijnlijk niet afgelast zijn.

Mensen doorgestuurd naar het Malieveld

Rond 10:00 uur kwamen de eerste berichten binnen dat mensen op het Lange Voorhout door de politie doorverwezen zijn naar het Malieveld, zonder kennisgeving dat de demonstratie afgelast is.
De hele organisatie zat rond 11:00 uur nog op het terras op het plein na te praten over alle gebeurtenissen en werd nauwlettend in de gaten gehouden door de politie. Omdat de politie alle mensen die wat te maken hadden met de afgelaste demonstratie daar weg wilde hebben is er in overleg met de veiligheid regio en lokale politie besloten dat de organisatie als individuele burgers kon aansluiten op het Malieveld. Het is duidelijk aangegeven en akkoord bevonden dat zij niet de organisatie zijn voor wat er op die locatie gebeurd.
Toen de organisatie op het Malieveld aankwam bleek er geen één van de twee aangekondigde demonstraties aanwezig te zijn en zelfs de politie wist niet dat er twee andere demonstraties zouden zijn.

De veiligheidsregio heeft op dit moment zelf de demonstratie georganiseerd door alle mensen niet naar huis, maar naar het malieveld te sturen zonder organisatie en orde dienst wat wel een vereiste is als een organisatie een demonstratie aanmeld.

Omdat mensen toch graag naar het Lange Voorhout wilde, omdat de mensen daar te horen zijn bij de 2e kamer, is er gestart met een vreedzame mars die richting het Lange Voorhout ging. Deze vreedzame mars liep op het kruispunt bij het Malieveld tegen een aanzienlijke politie macht op waarop de mensen stil zijn gaan staan of zijn gaan zitten. Hierop is aanzienlijk politie geweld gebruikt zonder enige aanleiding waardoor het escaleerde. Ook hier hadden mensen gewoon netjes en humaan gearresteerd kunnen worden in plaats van op hardhandige wijze terug het malieveld op gedreven. Er was namelijk geen enkele vorm van fysiek geweld vanuit de mensen richting de politie. Tussen de mensen en de politie was letterlijk meters ruimte dus is er geen aanleiding dit als bedreigend te ervaren.

De mensen zijn letterlijk aangevallen door enkele politie agenten waardoor het hele politie apparaat uiteindelijk besloten heeft de menigte hardhandig terug te drijven richting het Malieveld. Door deze gebeurtenis heeft de politie de hele menigte, inclusief de mensen die het Malieveld niet verlaten hadden, ingesloten en een uur lang ingesloten terwijl er enkele mensen uit de menigte werden gearresteerd. De organisatie van de demonstratie op de Lange Vijverberg heeft besloten om de-escalerend de menigte te woord te staan om zo problemen te voorkomen.

Ruim een uur later heeft de veiligheidsregio besloten de vreedzame menigte te laten vertrekken.

Het reguliere nieuws, Hart van Nederland en het AD, melden een grimmige sfeer en vertellen dat de demonstratie, die er nooit is geweest, vroegtijdig is afgebroken. De veiligheidsregio en burgemeester heeft deze demonstratie zelf gefaciliteerd en uit de hand laten lopen. De veiligheidsregio Haaglanden mag van geluk spreken dat er mensen aanwezig waren met ruime ervaring in de-escalatie om te zorgen dat het niet uit de hand is gelopen.

Aangifte

Op grond van de gebeurtenissen word aangifte gedaan tegen burgemeester van Zanen. Er is inmiddels een afspraak bij de politie gemaakt en de aangifte zal 14 september plaatsvinden.


Dit bericht word zo spoedig mogelijk aangevuld met video materiaal.