Missie

Zoals velen inmiddels weten, zijn er vele demonstraties tegen het ontnemen van grond- en/of mensenrechten. Deze demonstraties/manifestaties worden door de overheid structureel verboden en beperkt. Dat er mensen op deze demonstraties afkomen is geen vraag maar een feit, dus kunnen we dit niet negeren. Vele demonstraties waar vreedzame burgers aan deelnemen worden met grof overheidsgeweld beëindigd.

Demonstreren en je stem laten horen is de laatste verdedigingslinie van het volk om misstanden kenbaar te maken en zo hun onvrede te kunnen uiten. Als een overheid – waartegen deze demonstraties zijn – kan bepalen hoeveel mensen er mogen komen, kan een overheid het volk de mond snoeren. Ook het aanwijzen van een – afgelegen – plaats waar een demonstratie gehouden “mag” worden gehouden is een vorm van onderdrukking. Demonstraties zijn er juist om aandacht te vragen voor het onderwerp binnen het publieke domein.

Demonstratierecht.

Het recht op demonstratievrijheid is vastgelegd in de Grondwet en in verschillende mensenrechtenverdragen, zoals het Europees verdrag voor de rechten van de mens (EVRM) en het Internationaal verdrag inzake burger en politieke rechten (IVBPR). De overheid moet de uitoefening van het recht op demonstratievrijheid faciliteren.

Het is niet toegestaan een demonstratie zomaar af te lasten of te verplaatsen naar een onaantrekkelijk tijdstip of een veldje waar niemand je ziet. Bij het faciliteren van een demonstratie hoort ook dat de overheid deelnemers aan een demonstratie beschermt. Als sprake is van tegendemonstraties en vijandige reacties moet de overheid zich inspannen om de demonstratie toch door te laten gaan, bijvoorbeeld door meer politie in te zetten.

Onder strikte voorwaarden mag de overheid een demonstratie beperken of zelfs verbieden. Als de overheid besluit een demonstratie te verbieden of te beperken, dan moet zij in dit besluit duidelijk maken waarom dit gerechtvaardigd en noodzakelijk is. In artikel 9 van de grondwet staat dat de overheid het recht tot betoging mag beperken als dit nodig is om de gezondheid te beschermen, in het belang van het verkeer, of ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. In de Wet openbare manifestaties zijn de regels over het beperken van een demonstratie nader uitgewerkt. De overheid mag een demonstratie niet te snel beperken of verbieden en nooit alleen vanwege de inhoud. Uitgangspunt is dat de overheid demonstraties faciliteert en een zekere mate van (verkeers-)hinder en (geluids-)overlast hoort bij een demonstratie.

Bij het nemen van een besluit om een demonstratie te beperken of verbieden zal de overheid een belangenafweging moeten maken. Zo moet de overheid kiezen voor de minst ingrijpende maatregel die zij tot haar beschikking heeft (subsidiariteit). Daarnaast moet de overheid afwegen of de maatregel daadwerkelijk nodig is om het doel te bereiken (proportionaliteit). Zo is het gebruiken van fysiek geweld ten behoeve van de volksgezondheid zeker niet proportioneel. Gemeente en het OM kunnen op geen enkele manier het gebruik van artikel 9 rechtvaardigen om fysiek geweld te gebruiken.

Realiteit.

Elke “aangemelde” demonstratie tegen overheidsbeleid wordt beperkt:

  • Maximaal 250-500 mensen.
  • Verplaatst naar minder zichtbare locaties.
  • Na zonsondergang is verboden.

Daarbij is bij wet enkel een “melding” voldoende maar behandelen gemeenten het als een soort evenementenaanvraag waar een soort vergunning voor wordt afgegeven. Hier worden absurde voorwaarden gesteld aan de aanvrager, bijvoorbeeld een ordedienst van minimaal 10% van het aantal deelnemers en het akkoord dat de aanmelder persoonlijk aansprakelijk is.

Omdat er altijd meer mensen zullen komen en er nooit akkoord gegaan wordt met de alternatieve locatie, stoppen de “onderhandelingen” waar volgens de wet enkel “melding” voldoende zou moeten zijn. De “onderhandelingen” worden altijd door gemeenten gevoerd tot een dag voor de demonstratie zal plaatsvinden, waardoor promotie van de manifestatie onmogelijk is. 12 to 24 uur voor de demonstratie komt dan het verbod. Iedereen die dan oproept tóch te komen maakt zich dan volgens justitie schuldig aan opruiing en kan bezoek van politie aan de deur verwachten.

Dit is dan ook een reden dat mensen demonstraties niet meer aanmelden als de opkomst groter of niet te overzien is. Het blijkt in realiteit een nutteloze tijdsbesteding omdat het resultaat al vast staat.

Onze missie.

Onze missie is demonstraties vreedzaam te laten verlopen. Er zijn vele aangemelde demonstraties en niet aangemelde demonstraties tegen het overheidsbeleid die groter zijn dan 250-500 mensen. Tijdens deze demonstraties zal SOVV herkenbaar aanwezig zijn om een poging te doen deze vreedzaam te laten verlopen, dit houdt in dat we elke vorm van geweld of poging tot geweld zullen afkeuren en optreden waar mogelijk. Bij disproportioneel politiegeweld zullen wij – vreedzame – demonstranten in bescherming nemen. Ons team van vrijwilligers zal toezien op een vreedzame demonstratie en hulp bieden aan die mensen die hulp behoeven. Ook zullen wij aangeven bij welke demonstraties – aangemeld of niet – wij aanwezig zullen zijn. Dit kan tevens als “melding” worden gezien zodat gemeenten niet voor verrassingen komen te staan. Hierin hopen wij een brug te kunnen slaan tussen gemeente, politie en demonstranten. Tevens hopen wij door onze inzet toekomstige demonstraties vreedzaam zullen verlopen.

Wij organiseren zelf geen demonstraties mits dat expliciet vermeld staat op onze website.