Document voor winkels – Personeel is geen handhaver.

Het onderstaand document kan de winkel bij de voordeur ophangen:


Buiten het feit dat het juridisch aannemelijk is dat een winkel geen “publieke ruimte” is maar een “publiekelijk toegankelijke, besloten ruimte”, merken wij op dat vele winkeliers moeite hebben om als handhaver op te treden terwijl dit geen taak is van het personeel. Hiervoor hebben wij dit document opgemaakt waardoor u bij de deur uw beleid aankondigt. Hierdoor kan er geen onduidelijkheid ontstaan. Wij hopen dat alle winkeliers dit document prominent bij de voordeur zullen ophangen. Orde handhavende diensten kunt u hierop wijzen als er vragen zijn. Het winkel personeel is geen wettelijke orde handhavende publieke dienst.


Het document:

De overheid verplicht het dragen van een mondkapje vanaf 1 december 2020.

Wij gaan ervan uit dat als iemand zonder mondkapje dit gebouw betreedt dat deze persoon een aannemelijke en wettige reden heeft om geen mondkapje te kunnen dragen.

Gegevens over iemands gezondheid zijn gevoelig. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bepaalt dan ook dat dit bijzondere persoonsgegevens zijn. En dat organisaties deze gegevens alleen mogen gebruiken als aan bijzondere voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden zijn verder uitgewerkt in de Uitvoeringswet AVG (UAVG).

Ons personeel heeft geen bevoegd gezag over personen en is tevens niet opgeleid om op te treden als handhaver van de wet.

Totdat het tegendeel is bewezen, zal eenieder voor onschuldig worden gehouden. Overal ter wereld onderschrijft men dit als de onschuldpresumptie te boek staande adagium. Deze universele erkenning heeft geresulteerd in een plaats in vrijwel alle multilaterale mensenrechtenverdragen, waaronder ook het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR), het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (Hv).


Regeling aanvullende mondkapjesverplichtingen covid-19

Artikel 2a.4 Uitzondering beperking of ziekte
1.   De verplichtingen in dit hoofdstuk gelden niet voor personen die vanwege een beperking of een ziekte geen mondkapje kunnen dragen.
2.   De verplichtingen in dit hoofdstuk gelden mede niet voor begeleiders van personen met een verstandelijke beperking, voor zover deze personen van het door begeleiders dragen van een mondkapje ernstig ontregeld raken, en voor personen die spreken met iemand die vanwege een auditieve beperking moet kunnen spraakafzien

Grondwet
Art 1 Grondwet ;
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.